Privacy Policy


Privacy Policy

Versie 2017.02

Deze Privacy Policy geeft informatie over hoe de Validata Group B.V. omgaat met uw persoonlijke gegevens, ook wel ‘persoonsgegevens’, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Deze Privacy Policy geldt tevens voor CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK, de handelsnamen waarmee Validata Group B.V. haar dienstverlening aan de markt aanbiedt.

Validata Group B.V. beschikt over een POB vergunning (nr. 1533) voor het in stand houden van een particulier recherchebureau als bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Tevens is Validata Group B.V. aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1612862.

Waarom verwerkt Validata Group B.V. persoonsgegevens?

Validata Group B.V. voert screeningen uit op verzoek van opdrachtgevers. Onze opdrachtgever is uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar, organisatie waar u lidmaatschap van wil verkrijgen of waarvoor u vrijwilligerswerk gaat doen of de projectontwikkelaar, makelaar, verhuurorganisatie of verhuurder waarmee u een overeenkomst aangaat.

Deze heeft een gerechtvaardigd belang uw integriteit te laten beoordelen en bepaalt dan ook of en in hoeverre het relevant en noodzakelijk is dat u op bepaalde onderdelen wordt gescreend via CV-OK, Vrijwilliger-OK of Wonen-OK, rekening houdende met uw belang op bescherming van uw privacy.

Moet ik mij laten screenen?

U bent niet verplicht aan de screening mee te werken. Als u bezwaar heeft tegen (onderdelen van) de screening, kunt u het beste contact opnemen met onze opdrachtgever op wiens verzoek wij de screening uitvoeren. U kunt ook contact opnemen met Validata Group via het Service Center van Validata Group B.V. op +31 (0) 88 050 2100 of via servicecenter@validatagroup.com.

Voor welke doeleinden verwerkt Validata Group B.V. persoonsgegevens?

Validata Group B.V. verwerkt persoonsgegevens met het doel één of meerdere screening(en) uit te voeren. De uitkomsten van de screening dienen voor onze opdrachtgevers als instrument voor beeldvorming over uw integriteit. Validata Group B.V. moedigt opdrachtgevers aan de uitkomsten van de screening met u te bespreken.

Daarnaast verwerkt Validata Group B.V. persoonsgegevens met het doel deze voor u beschikbaar te houden voor een volgende screening, zodat u niet nogmaals de gehele screeningsprocedure hoeft te doorlopen. Uw gegevens worden daartoe bewaard binnen uw eigen, beveiligde omgeving waar geen enkele opdrachtgever toegang toe heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt Validata Group B.V.?

Validata Group B.V. verwerkt bij iedere screening de volgende persoonsgegevens:
•    Voornaam, achternaam, woonadres, geslacht, e-mail adres, telefoonnummer
Daarnaast kunnen de volgende persoonsgegevens en/of documenten worden verwerkt, afhankelijk van het screeningsbeleid en de samenstelling van de screening van de opdrachtgever:
 • CV-gegevens: werk- en opleidingsgeschiedenis, referent gegevens;
 • ID-bewijs: verwerking van een scan van een geldig paspoort of identiteitskaart met als doelstelling verificatie van het document. Verificatie vindt plaats aan de hand van enkele echtheidskenmerken, waaronder de mrz-code (‘machine readable zone’), welke zich aan de voorkant van het ID bewijs bevindt.
  Verwerking BSN: Validata Group is niet gerechtigd uw BSN te verwerken en moedigt u aan deze zwart te maken.
 • Gegevens van Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’): verificatie en kopie VOG-verklaring;
 • Gegevens omtrent werk- en opleidingsgeschiedenis: verificatie werk- en opleidingsgeschiedenis, eventueel opmerkingen van ex-werkgevers, DUO, opleidingsinstituut of Nuffic;
 • Gegevens van sector- of functie gerichte registers;
 • Financiële gegevens: voorkomen in curatele register, insolventie-register, kredietwaardigheidsscore;
 • Gegevens omtrent Eigen Verklaring Integriteit: gegevens omtrent de verhouding tussen particuliere financiële verplichtingen en inkomsten of vermogen, gegevens omtrent een eerder faillissement van Betrokkene, gegevens omtrent schorsings- en ontslaggeschiedenis, gegevens omtrent enige nevenfuncties van Betrokkene, gegevens omtrent de correctheid van de opgegeven opleidingsgeschiedenis en werkervaring, gegevens omtrent andere omstandigheden die betrouwbaarheid/deskundigheid en integriteit van Betrokkene in twijfel trekken, gegevens omtrent veroordelingen inzake misdrijf of economisch delict, gegevens omtrent Betrokkene als verdachte in een strafrechtelijke procedure terzake enig misdrijf of economisch delict;
 • VAR-gegevens: verificatie en kopie VAR-verklaring;
 • Gegevens aangaande rechtspersonen, juridische status, bedrijfsinformatie, financiele informatie, bestuurlijke bevoegdheid;
 • Gegevens omtrent voorkomen in online bronnen: waaronder inbegrepen profielen van Betrokkene op sociale media, berichten van of over Betrokkene op nieuwsmedia en activiteit van Betrokkene op blogs en forums;
 • Gegevens omtrent voorkomen op internationale lijsten aangaande terrorisme (‘PEP’ en sanctie lijsten); en
 • Gegevens omtrent aanvullende documenten die op verzoek van Opdrachtgever worden verzameld, geverifieerd of gecontroleerd, waaronder bijvoorbeeld een loonstrook, een geheimhoudingsverklaring, een werkgeversverklaring of een verklaring onderwerping Tuchtrecht.

De samenstelling van uw screening is beleidsmatig vastgesteld door de opdrachtgever, waarbij rekening is gehouden met de eisen die gesteld worden binnen de Wbp, waaronder met name de proportionaliteits- en subsidiariteitseis.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

De opdrachtgever, uzelf en de medewerkers van Validata Group B.V. Voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van de screening of ter verificatie deelt Validata Group B.V. de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens met BMO, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Nuffic, ID Checker, Focum. Met deze partijen heeft Validata Group B.V. een bewerkersovereenkomst gesloten. Tevens kunnen bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld met daarvoor relevante opleidingsinstituten, referenten en medewerkers van bepaalde branche/ vakgerichte registers. Na afronding van de screening brengt Validata Group B.V. u en onze opdrachtgever tegelijkertijd op de hoogte van het screeningsrapport.

Zijn mijn gegevens veilig?

Validata Group B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Validata Group B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende vijf jaar vanaf het moment van afronding van uw laatste screening. Uw gegevens worden opgeslagen in uw eigen persoonlijke omgeving, en kunnen slechts worden gebruikt in het kader van een (nieuwe) screening onder de voorwaarde dat u hiervoor uw akkoord geeft. Na de periode van 5 jaar zal Validata Group B.V. de gegevens anonimiseren.

Kan ik mijn gegevens na het indienen bij Validata Group B.V. nog inzien of corrigeren?

Voor inzage in de door Validata Group B.V. verwerkte persoonsgegevens kunt u inloggen op uw account bij Validata Group B.V. of een verzoek tot inzage indienen. Validata Group B.V. kan persoonsgegevens alleen corrigeren indien deze feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Neem hiervoor contact op met ons Service Center:
+31 (0) 88 050 2100 of servicecenter@validatagroup.com.


Download pdf hier
Uw aanvraag is verstuurd.
De Validata Group B.V. (met de labels CV-OK, Vrijwilliger-OK en Wonen-OK) maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik en de behoefte van de bezoeker. Dit doen we om deze website te kunnen blijven verbeteren voor de gebruikers. ×